Vilkår

Vi vill gärna höra från dig, så kontakta oss gärna

Frågor och svar

Försäljningsvillkor

 

Vid anmälan till en kurs på hemsidan fagsenteret.com, eller vid köp av

onlinekurs bekräftar du att du har läst och accepterat följande villkor:

 

§1 Definitioner

 

Avtalet – Avtalet innebär dessa standardvillkor

 

Kurs – med kurs menas kurs- och studieupplägg som erbjuds av Utbildningsportal An e-academy, antingen fysiska klassrumskurser eller livekurser i virtuella klassrum. Detta inkluderar kursdatum, studieupplägg, läroplaner, lärarpersonal med mera.

 

Onlinekurs – hänvisar till asynkron onlineutbildning som deltagare

har omedelbar tillgång till. Skicka ett mail till tine@fagsenteret.com så får du det

tillgång så snart den första betalningen är gjord. Du har en studieplats så fort du har fått den svar på ansökan. Detta tar ungefär tre dagar. Hör av dig om du inte fått det

svara inom detta. Då är det möjligt att mejlet inte har kommit.

 

Kunden – avser en privatperson eller juridisk person som har köpt eller

anmält sig till en kurs på Utbildningsportal.

 

Tjänsten – avser kurser och onlinekurser tillsammans.

 

Hemsidan – hänvisar till Utbildningsportal.se

 

Parterna – avser Utbildningsportal och Kunden gemensamt.

 

§2 Utbildningsportal, An e-academy

Utbildningsportal är ett företag som utbildar djurvårdare med organisationsnummer 931606115.

 

§3 Köp och registrering

För att få delta i utbildningsportals kurser ska kunden ha ansökt om studieplats och fått plats. Alla anmälningar är bindande. Kunden beaktas som registrerad när Utbildningsportal har skickat en skriftlig bekräftelse på att registreringen är mottagen. En sådan bekräftelse kan skickas med brev, e-post, SMS, per elektroniskt meddelande eller liknande. Även om kunden inte har fått detta så måste de fortfarande avregistrera sig inom 14 dagar om de ångrar sig.

 

Vid köp av en onlinekurs får kunden en begränsad, icke-exklusiv och

återkallbar rätt till tillgång till den eller de onlinekurser i fråga som har köpts.

Åtkomsten kan inte licensieras till andra. Om inte annat beskrivs i

produktbeskrivningen är tillgången till den individuella onlinekursen personlig.

Åtkomsträttigheter kan därför inte överlåtas eller användas av en tredje part.

 

§4 Ånger- och ångerrätt

Kunden kan avbryta/ångra anmälan utan ytterligare motivering

inom 14 dagar efter det att personen skickat ansökan. Eventuellt betald

kursavgift återbetalas enligt följande modell:

 

Uppskjutning av studiestart: Ångerrätten gäller från och med anmälningsdatum.

Studien startar efter 14 dagar. Om kunden avbryter/ångrar anmälan efter denna deadline ska kursavgiften betalas i sin helhet.

Har studenten påbörjat kursen innan 14 dagar har gått, så gäller ångerrätten inte.

Det betyder att eleven har öppnat och startat nätskolan eller deltagit i föreläsning. Studenten mottar svar på ansökan på mail och behöver inte tacka ja på mailen då anmälan är bindande efter 14 dagar.

Studenten ska kontakta handledaren om de inte fått tillgång till studien inom tre veckor efter registrering eller om de inte förstått hur  de ska logga in.

Om avbokningen beror på sjukdom, dödsfall i den närmaste familjen eller

annan oförutsägbar händelse (force majeure) som gör det omöjligt att starta

eller fullfölja kursen och orsaken till avbokningen dokumenteras med läkarintyg

eller annan relevant dokumentation kommer vi att kunna överväga avbrott av

studierna. I sådana fall kommer kursavgiften att beräknas i förhållande till om det finns mer kvar än halva kursen och om elevavgiften därmed kan halveras.

För att utöva ångerrätten måste kunden skriftligen meddela Utbildningsportals

administration. Det ska tydligt framgå av meddelandet att kunden

använder sig av ångerrätten. Avisering per telefon, eller utebliven närvaro

är inte ett giltigt besked om avanmälan. I sådana fall ska kursavgiften betalas

i sin helhet. Avanmälan ska göras skriftligen och Utbildningsportal meddelar dig

när det tagits emot. Om eleven inte har blivit underrättad ska den meddela detta

eftersom det finns en möjlighet att den inte har mottagits.

Bekräftelse kan skickas med brev, e-post, SMS, elektroniskt meddelande eller

liknande. Om kunden inte har fått detta måste de ändå avanmäla sig

inom 14 dagar, om de ångrar sig. För onlinekurser gäller en 14-dagarsperiod

ångerrätt om inte aktuell kurs har påbörjats. 

 

§5 Betalning

Kursavgiften ska betalas inom en månad efter kursstart, om inte annat överenskommet.

Vid betalning efter förfallodagen tillkommer en förseningsavgift. Även om betalningen inte är gjord påverkar detta inte ångerrätten.

 

 

§6 Köp av abonnemang

När Kunden tecknar ett abonnemang hos Utbildningsportal kommer kunden att få

tillgång till den eller de onlinekurser som omfattas av studien i fråga.

Studieavgiften betalas månadsvis med de betalningsalternativ som finns tillgängliga via webbplatsen. Prenumerationen är bindande och löper tills kursen är fullt betald.

 

Utbildningsportal har rätt att ändra priset för ett nytt läsår.

 

 

§7 Genomförande

Utbildningsportal har rätt att göra ändringar i Kurserna, inklusive kursschema,

studieplaner, lärarpersonal, studieavgifter, undervisningstider med mera;

under förutsättning att ändringarna inte medför väsentlig nackdel för kunden, eller att

ändringarna innebär en betydande förändring av den ursprungliga kursen.

För onlinekurser kan utbildningsportal uppgradera, modifiera, ändra eller förbättra

de olika onlinekurserna, så länge det inte medför betydande nackdelar för

kundens användning av kurserna.

Utbildningsportal har rätt att ställa in kurser och utbildningar som inte har

tillräckligt antal registrerade, eller som gör det under andra oförutsedda omständigheter

gör det svårt att utföra kursen. I sådana fall ska kunden underrättas

att kursen är inställd. Betalda kursavgifter återbetalas i sin helhet.

Kurser i Utbildningsportal följer som huvudregel skollov och lediga dagar

om inget annat anges.

 

För sälj-fagbrev: Praktikkandidater måste ha 5 års arbetslivserfarenhet

från relevant arbete innan de går upp till yrkesexamen/provet.

Praktikkandidater måste kontrollera att de har tillräcklig erfarenhet innan de anmäler sig

till examen och yrkesprov.

Samt om de ansöker om lån hos csn förutsätts det att eleven har kontrollerat detta.

Kunden kan efter avslutad kurs begära ett kursbevis från Utbildningsportal. Detta

gäller endast om kunden har deltagit på minst 75% av kursen.

 

 

§8 Upphovsrätt

Kursplaner, kursmaterial och annat innehåll relaterat till tjänsten är

skyddad av norsk och internationell upphovsrättslagstiftning.

 

Följaktligen är det inte tillåtet att:

 

a) hyra, leasa, underlicensiera, sälja vidare, distribuera, överföra, kopiera

eller ändra delar av tjänsten eller någon av dess komponenter.

 

  b) reproducera, distribuera, modifiera, skapa härledda produkter av, visa

offentligt, offentligt framföra, återpublicera, ladda ner, lagra eller överföra

Tjänsten eller delar av den utan skriftligt tillstånd från Fagsenterets

administrering.

 

c) ta bort eller ändra markeringar av upphovsrätt, varumärke eller andra

äganderätt från original eller kopior av material som ingår i tjänsten.

 

 

d) använda tjänsten på något sätt, eller utnyttja något innehåll, data eller

annat material som gör intrång eller kränker patent, upphovsrätt,

affärshemligheter, varumärken eller andra immateriella rättigheter till

en tredje part, eller som utgör förtal, ärekränkning, intrång i privatlivet,

eller bryter mot marknadsföringslagen eller andra tredje parts rättigheter, eller

som är hotande, trakasserande eller skadligt för Utbildningsportal och/eller

utomstående.

 

Inga immateriella rättigheter övergår till kunden i samband med köp av

tillgång till tjänsten. Utbildningsportals namn, företagslogotyp och alla relaterade namn,

logotyper, produkt- och tjänstenamn, design och slogans är varumärken som tillhör

Utbildningsportal, Tjänsten, Webbplatsen eller dess anslutna företag eller

licensgivare. Kunden får inte använda sådana märken utan skriftligt tillstånd från

Utbildningsportal. Alla andra namn, logotyper, produkt- och tjänstenamn, design och

slogans som används i tjänsten är varumärken som tillhör sina respektive ägare.

 

 

§9 Personuppgifter

Vid köp av tjänster läggs kunden in i Utbildningsportal kunddatabas.

För att få tillgång till onlinekurs måste kunden även ha ett giltigt konto på

hemsidan. I detta sammanhang ska kunden lämna personuppgifter såsom namn,

e-post och telefonnummer.

Utbildningsportal samlar in och lagrar personuppgifter endast i den utsträckning det är det

nödvändigt för att erbjuda tjänsten till kunden. Insamling och förvaring av

kundens personuppgifter regleras i Utbildningsportals integritetspolicy.

 

 

§ 10 Information

Genom att köpa Tjänsten samtycker kunden till:

 

a) ange sann, korrekt, uppdaterad och fullständig information i

enligt kraven för kontoregistrering eller användning av tjänsten

b) att uppdatera registrerade uppgifter för att hålla dem korrekta och

kompletta

 

c) informera Utbildningsportal omedelbart om obehörig användning av deras konto, eller

misstanke om missbruk av personuppgifter

 

d) hålla användarnamn och lösenord hemliga.

Fagsenteret kan inte hållas ansvarigt för eventuell förlust eller skada som

till följd av att kunden inte följt punkterna ovan.

 

 

§11 Ändring av villkor

 

Utbildningsportal kommer då och då att revidera och ändra tjänsten och detta

avtalet för att återspegla förändringar i verksamhetens behov, inklusive, men

inte begränsat till, förändringar i lärarkapacitet, funktioner och funktionalitet,

förändringar i marknadsförhållanden, förändringar i teknik, förändringar i

betalningsmetoder samt ändringar i relevanta lagar och förordningar.

 

Ändringarna träder i kraft tidigast 14 dagar efter att de har meddelats till

kunden, antingen genom direkt kommunikation eller genom publicering

på hemsidan.

 

Fortsatt användning av tjänsten efter kungörandet av ändrade avtalsvillkor innebär att

kunden accepterar och godkänner ändringarna vad gäller de ändrade villkoren

så länge det inte är till kundens nackdel.

 

 

§12 Force Majeure

Utbildningsportal ansvarar inte för förlust, skada eller försening som är

orsakade av oförutsägbara händelser som ligger utanför Utbildningsportals kontroll

(«force majeure»).

 

Force majeure inkluderar varje handling, händelse, icke-händelse,

utelämnande eller olycka utanför Utbildningsportal kontroll, inklusive men inte begränsat till,

begränsningar genom lag, förordning, ordning eller annan statlig

direktiv, strejker, naturkatastrofer, tredje parts mekaniska eller annat

utrustningsfel, terroristattacker, brand, explosioner, fiberoptiska kablar kapade,

avbrott eller fel i telekommunikation eller digital

överföringsanslutningar, internetfel eller förseningar, stormar eller andra

liknande händelser.

 

 

§12 Allmänna reservationer

Kundens användning av Tjänsten eller föremål som erhållits genom Tjänsten

sker på egen risk. Tjänsterna tillhandahålls «i befintligt skick», utan garantier

av något slag, direkt eller indirekt. Utbildningsportal ger därför ingen garanti för,

eller tar ansvar för, att innehållet som levereras av Utbildningsportal, inklusive från

experter, är korrekt, kompletta och felfritt. Utbildningsportal tillhandahåller dessutom inga

garantier att tjänsten kommer att vara felfria eller oavbruten, att fel kommer att korrigeras, eller att tjänsten eller de produkter som erhålls genom Tjänsten kommer att uppfylla

Kundens behov eller förväntningar.

 

Utbildningsportal frånsäger sig allt ansvar för eventuell förlust eller skada som kan uppstå

till följd av kundens användning av information och kunskap förvärvad genom användning av tjänsten.

 

Fagsenteret reserverar sig för eventuella tryck-/skrivfel på Webbplatsen, dvs

kursinformationen, kursbeskrivningar, tentamensplaner och annan

dokumentation så som försäljningsvillkor 6 gäller för tjänsten. Sajten kan

innehålla länkar till andra webbplatser som inte drivs av eller relaterade till

Utbildningsportal.

Utbildningsportal ansvarar inte för innehåll, riktighet eller

åsikter som uttrycks på sådana tredje parts webbplatser, och är inte skyldig att

undersöka, övervaka eller kontrollera dessa webbplatser för noggrannhet

eller fullständighet.

En kund som lämnar webbplatsen för att komma åt tredje parts webbplatser,

gör detta på egen risk.

 

 

§13 Tvistlösning

Avtalet regleras av svensk lag. Parterna ska försöka lösa eventuella tvister i

i samband med förståelsen av dessa villkor under förhandlingar.

Omförhandlingar leder inte, tvisten löses genom ordinarie domstolsprocess.

 

 

 

Adress

Prestkvern 60, 2770 jaren

Skicka oss ett e-mail

post@fagsenteret.com

Ring oss

+47 907 44 447

Utbilda dig till Djurvårdare - utökad nivå 2(D9)